บุญวิหารทาน : อุบาสกถวายวิหารทาน ปราสาททิพย์ผุดในสวรรค์ทันที

ในอรรถกถาตอนที่จะเล่าต่อไปนี้ เป็นเรื่องราวที่สนุก น่าสนใจ และคล้ายศาสตร์ New thought ที่พูดถึง “Manifest” หรือ การผลิผลของกรรม

อ่านต่อ »

ทำงานเพื่อหวังแค่เอาเงินไปทำบุญ?

ครั้งหนึ่งลูกศิษย์ถาม พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต เกี่ยวกับแนวคิด ทำงานหวังได้เงินเยอะ ๆ เพื่อจะได้นำเงินไปทำบุญเยอะ ๆ มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร ดังนี้

อ่านต่อ »

ถวายภัตตาหาร คณะภิกษุและสามเณรสอบบาลี 600 รูป วัดเขียนเขต 26 – 28 ก.พ. 2565

เว็บไซต์ธรรมะดา และ คณะตามมาจะพาทำบุญ ได้ปวารณากับ วัดเขียนเขตอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์อาหารทั้งคาว หวาน และปานะ แก่

อ่านต่อ »

สงครามไม่ได้มีแค่ในหมู่มนุษย์ อะไรเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทะเลาะกัน

สงคราม ไม่ได้มีแค่ในหมู่มนุษย์ บางคนอาจคิดว่าโลกมนุษย์วุ่นวายหนอ ขออธิษฐานชาติหน้าขอไปเกิดเป็นเทวดาบ้าง พญานาคผู้มีฤทธิ์บ้าง จะได้สงบสุข จะได้ไม่วุ่นวาย ฯลฯ แต่แท้ที่จริงแล้วสัตว์ทั่วทั้งระบบสังสารวัฏนี้ ทั้งภพภูมิหยาบกว่า

อ่านต่อ »

ธรรมะที่ 4 ประการ ที่ควรทำสม่ำเสมอ แม้ในวันที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในทางโลก

เมื่อเราบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตแล้ว จะเอาอย่างไรต่อดี? หลายคนอาจเคยมีคำถามนี้ในใจ คือคิด ๆ ไปว่าเมื่อประสบความสำเร็จและร่ำรวยแล้ว จะอย่างไรต่อกับชีวิต ตระเวนกินของอร่อย เที่ยวรอบโลก ซื้อรถหรู

อ่านต่อ »

พุทธวจน: กิจที่ควรกระทำ เมื่อชรามรณะครอบงำอยู่

พุทธวจน: กิจที่ควรกระทำ เมื่อชรามรณะครอบงำอยู่ เป็นบทสนทนา ระหว่าง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ พระเจ้าปเสนทิโกศล หรือ พระเจ้าประเสนชิต

อ่านต่อ »

สรุปเหตุการณ์ พระพุทธเจ้าเผยแผ่คำสอนประมาณ 3 – 5 ปีแรก โดยย่อ

สิ่งที่ท้าทาย พระพุทธเจ้า หลังกาตรัสรู้ จะทำอย่างไรให้คนทั่วไปเข้าใจพระธรรมที่ตรัสรู้ และการทำให้พระธรรมคำสอนตั้งมั่นและแพร่หลายขึ้นบนโลกโดยเร็วที่สุด บทความนี้จะสรุปเหตุการณ์ พระพุทธเจ้า ทำงานเผยแผ่ธรรมะในช่วง 3 – 5

อ่านต่อ »

พระพุทธเจ้าแสดง ‘อนัตตลักขณสูตร’ พระปัญจวัคคีย์บรรลุอรหันต์

หลังจาก พระพุทธเจ้า แสดงปฐมเทศนา จบแล้ว พระอัญญาโกณฑัญญะ ทูลขอบวชเป็นรูปแรก ตามด้วยสมาชิกที่เหลืออีกสี่รูป ส่งผลให้ พระรัตนตรัย ได้แก่

อ่านต่อ »

บังเกิดพระรัตนตรัย: พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ปรากฏขึ้นบนโลก

หลังจาก พระพุทธเจ้า แสดงปฐมเทศนา บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จบลง พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้เห็นธรรมแล้ว ได้บรรลุธรรมแล้ว ได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว มีธรรมอันหยั่งลงแล้ว

อ่านต่อ »

พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

เมื่อ เจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และตัดสินใจที่จะประกาศธรรมที่ตรัสรู้ ได้ใคร่ครวญมนุษย์กลุ่มแรกที่พระองค์จะเดินทางไปแสดงธรรม รายชื่อแรกที่ปรากฏ ได้แก่ อาฬารดาบส และ

อ่านต่อ »

วิธีเคารพนับถือพระสงฆ์ ด้วยศรัทธาพร้อมด้วยปัญญา

ข่าวด้านลบเกี่ยวกับวงการพระสงฆ์อาจทำให้ชาวพุทธผู้เคยมีศรัทธาบางคนเริ่มไม่สบายใจ กังวลว่าใจตนเองจะเริ่มเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา เหตุเพราะพระสงฆ์บางรูปมักตกเป็นข่าวด้านมารยาทและโคจรที่ไม่สำรวม ไม่เคารพสิกขาบท ประกอบมิจฉาอาชีวะด้วยเดรัจฉานวิชชา ไปจนถึงไม่สอนธรรมะจากพระโอษฐ์ และการแต่งเติมคำสอนใหม่ เป็นต้น ฯลฯ

อ่านต่อ »

อะไร ๆ ก็ทุกข์ : ทำไม พระพุทธเจ้า ตรัสแต่ความทุกข์

ตลอด ๔๕ พรรษาของการเผยแผ่ธรรมะ พระพุทธเจ้า มักตรัสสอนเรื่องความทุกข์ การเกิดเป็นทุกข์, ชีวิตเป็นทุกข์, โลกเป็นทุกข์ ฯลฯ จนทั้งคนไทยบางกลุ่ม

อ่านต่อ »